Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023. Sb., o ochraně oznamovatelů, a Pravidel oznamování protiprávních jednání, vyřizování oznámení a ochrany chráněných osob lze podat buďto vnitřním oznamovacím kanálem k rukám příslušné osoby nebo vnějším oznamovacím kanálem Ministerstvu spravedlnosti. Příslušnou osobou pro vyřizování oznámení je: Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

Oznámení k rukám příslušné osoby lze učinit kterýmkoli z těchto způsobů:

1.      zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu elektronické pošty oznamovani.solvent@gdpr-certifikace.cz;

2.      telefonicky na telefonním čísle 725 610 580;

3.      osobně na žádost oznamovatele po dohodě s příslušnou osobou v určený čas, nejpozději však do 14 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, na adrese oznamovani.solvent@gdpr-certifikace.cz nebo na jiném dohodnutém místě. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam, jímž se rozumí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.

Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.